ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٧٨. وەهار نمانا
وەهار نمانا...
وەهاری ڕەنگ سەوز، زەڕگوون نمانا
بوڵبوڵان نەغمەی ڕزگاری وانا
عاشقان جە چەم، هووناوان شانا
واراوە ڕێزەی هووناو وە زەمین
پۆلی نازداران، جەلادا جەمین
وەفراوان هۆرزا، شەتاوان ماڵا
وەفر لانسار بەردەن وە باڵا
سەیلات هۆرێزا، شەتاوان جۆشا
عەرسەی سەرزەمین، بەرگی سەوز پۆشا
داران ڕەنگی سەوز پەیدا کەردەوە
ڕەنگی سیای تار، جەوێ بەردەوە
سەنگەرچەی گوڵان، جە نەو پەیدا بی
عاشقان بێ هۆش بەتەر شەیدا بی
ئەوەڵ وەنەوشە جە خاک هۆردا سەر
بۆی عەنبەر مەدۆ، چوون زوڵفی دڵبەر
نەورۆز گوڵ کریاش تاسەی سەراوان
بەڕەزا نەپای ڕێزەی وەفراوان
چنوور کۆنە زێد لەیلاخان کەرد مەیل
تۆق تۆق جەم بەستەن، وێنەی زوڵفی لەیل

پەراوێز edit