ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٧٧. وەڵگی گوڵ ڕێزەن
وەڵگی گوڵ ڕێزەن...
چەمەن بیەن ساف، وەڵگی گوڵ ڕێزەن
زوڵفان وەنەوشەی بۆی عەنبەر بێزەن
موژان مەی ئالوود، مەرگی دڵ خێزەن
لەبی لاڵ وەی ڕەنگ شەفای زامان دەر
دەهان سەدەفین، جە سەدەف خاستەر
باڵا وێنەی سەوڵ، یاسەمەن دیدە
تێخی باخەوان نەتەراشیدە
سپەردەی وەیس بۆ، خاس مایە دارۆ
مەجنوونی چوون من نە سایە دارۆ

پەراوێز edit