ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٧٦. وەنەوشێوە هەن جەوەڵ وەهاران
وەنەوشێوە هەن جەوەڵ وەهاران
بەرمەیۆ نەپای، چەتری چناران
بە نیم خاوی نەرم، خام خام خەرامان
مەبۆ بە بووم دۆز، فەرشی نەمامان
وەنەوشەی وەش وەخت، خاویار، خاو نەرم
سادار، سەرنەوەر، مەستی ناز، شەرم
باد بۆش ماوەرۆ، وە سەرزەمیندا
بۆ مازۆ وەبان، بۆی موشک چیندا
شێوەی وەنەوشە، ها بەو خاڵەوە
بەو گۆنای گوڵ ڕەنگ، بوومی لاڵەوە

پەراوێز edit