ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٦٣. مەولام دەردشەن
مەولام دەردشەن...
تافی دێوەزناو، عەجەب دەردشەن
پرشنگ مەشانۆ ڕۆی نەبەردشەن
پەرێ وەسڵی دۆست ئاهی سەردشەن
بەبێ دەست و پا، سافی بێ جەستە
تەن پارەپارە، دەروون شکەستە
جە تافی قەڵوەز، وێش مەوزۆ بەوار
مەگنۆ وەڕووی سەنگ، قەترەی خۆشگەوار
زارزار مەناڵۆ چوون زامەت داران
جەو پەی ڕەوانیش بەبێ موداران
مەشنۆ وە نەغمەی سازی ڕەزباری
مەوزۆ وە کەنار سپی مرواری
جێش مەیۆ سەدای دەنگی زەمانی
مواچۆ جە فیراق، ڕازی نیهانی
دایم نە سەیرەن وەقتی سوبح و شام
ڕوو وە کەسێشەن، نەدارۆ ئارام
سا مەگەر وەقتێ بگێرۆ قەرار
غەڵتان بوو فانی واسڵ نەپای یار
هیجری بێ پایان، مدران بە خدمەت
مەکەرۆ تەسبیح قادری قودرەت
عاشقێ چوون تاف، زەوق و شادیشەن
مەعشووق پەرێ ئەو یا عیبادیشەن
مەولام هەر کەسێ حاڵی تاف زانۆ
دانا بۆ، عارف، هەستیش نمانۆ

پەراوێز edit