ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٦٢. مەولام جە سەحەر
مەولام جە سەحەر...
بادی نەمناکی مەیۆ جە سەحەر
جەو پەی مەشانۆ زوڵف موشک پەروەر
تا کەیلی موشک بۆ سارا و دەشت و دەر
نە جەو پەی زوڵفش، مەکەرۆ لەرزان
یانی موشک خام پێش مەبۆ ئەرزان
ناگا هەر وەختێ مەیۆ نە کەمین
زوڵفان مەویارۆ نە قورسی جەمین
بادت ڕەنجنا تۆ بەبێ گونا
کەردەت بکەرۆ پەروەردە بونا
ئیسە سەبەب چێش جە کردگاران
نماری بۆی زوڵف چوون هەردە جاران؟

پەراوێز edit