ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٦١. مەولام بێ قەرار
مەولام بێ قەرار...
سپی تافێ دیم، بێ حەد بێ قەرار
جەمای بەرزەوە، وێش مەوزۆ بەوار
تەن پارەپارە مەبۆ سەد هەزار
دیسان جە گوڵدا مەخرۆشێوەوە
چەنی دەردەدار مەجۆشێوەوە
پەرسام سپی تاف مودام خەرامان
شێت و شەیدای عەشق، بێ سەر و سامان
یە جە عەشقی کێن، پێسە ڕەوانی
بێ خۆرد و بێ خاو نیمەشەوانی
یە چوون جە گیانت گەوهەر مەسازی
پەی نیساری کێ ئاوات مەوازی؟
تاف لالا بەزار، وێش دا بە کەمەر
تەن پارەپارە دوود بەرشیش نە سەر
واتش یە خەیلێن جە یار بڕیانان
جەو پەی پەی وەسڵش بێ سەر و پانان
یەندە مەسازوو جە تەن مرواری
تا نەپای دۆسم، کەروو نیساری
حەرفش ڕێزنا تەعجیل بە دەوان
سەردا بە سەنگدا، ڕاهی بی ڕەوان
مەولام هەرکەسێ تالیب بە یار بۆ
شەرتەن وێنەی تاف بێ ئیختیار بۆ

پەراوێز edit