ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٦٠. مەخێزنۆ وەی
مەخێزنۆ وەی...
نیم نیگای نازش، مەخێزنۆ وەی
دیدەش مەواچۆ بە مەستانی مەی
موژەش مەکەرۆ ڕیشەی گیان پەی
زوڵفش سونبوڵان جە یەک توڕڕەنان
ڕەنگش ڕووی گوڵان تەمام شۆڕەنان
مەنمانۆ وە ڕەنگ لاڵی بەدەخشان
لە بانش جارێ ڕەنگش بی پەخشان
ئەر پەرسۆ موژەش بە چە تارێوەن
سا ماچان بە تار، گازی مارێوەن
غەمزەی ئێد، بە گاز مار کەی مەنمانۆ؟
ئید گیان مەبەخشۆ، ئەو گیان مەستانۆ

پەراوێز edit