ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٧. قیبلەم نە خاوم
قیبلەم نە خاوم...
قیبلەم چە خێرتەن، نمەی نە خاوم؟

یا شۇمی منەن، ڕەنج بەردەی لاوم؟
یا تۊ ڕەنجیدەی؟ سۊمای دۇ چاوم

مەگەر خاترت جە من ڕەنجیدەن
نە شەو مەی نە خاو، نە ڕۊ وە دیدەن؟

بەشق ڕەزای حەق شەوێ جە شەوان
بۊرۍ نە خاوم چۇن پەیکی دەوان

تا تېر تەماشای باڵات بکەرۇن
نەوا داخانت وە قیامەت بەرۇن

قیبلەم مەتەرسۇ، تۊرت یەکجار بۊ
ئاهیری دۊزەخ لېم ئېختیار بۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit