ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٧. قیبلەم نە خاوم
قیبلەم نە خاوم ...
قیبلەم چە خێرتەن، نمەی نە خاوم؟
یا شوومی منەن، ڕەنج بەردەی لاوم؟
یا تۆ ڕەنجیدەی؟ سۆمای دوو چاوم
مەگەر خاترت جە من ڕەنجیدەن
نە شەو مەی نە خاو، نەڕۆ وە دیدەن؟
بەشق ڕەزای حەق شەوێ جە شەوان
بوورێ نە خاوم چوون پەیکی دەوان
تا تێر تەماشای باڵات بکەروون
نەوا داخانت وە قیامەت بەروون
قیبلەم متەرسوو، تۆرت یەکجار بۆ
ئاهیری دۆزەخ لێم ئیختیار بۆ

پەراوێز edit