ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٥. قیبلەم سەفای تۆ
قیبلەم سەفای تۆ...
چێشەن نەیاوا، دڵ بە سەفای تۆ
من چوون لەیلێ دیم، مێهر و وەفای تۆ
جەو پەی نەپێچام سەر جە جەفای تۆ
وێنەی مەجنوون دام، سەر بە جەفای تۆ
قانع بیم بە قەید بەستەی وەفای تۆ
خۆ تۆ نمانای جەور و جەفا پێم
من هەر جەفای تۆ شیرینتەرەن لێم
سەوگەندم بە تۆن، شای ساحێب وەفا
ئەر سەد جەی بەتەر، پێم مدەی جەفا
من هەر مەجنوونم، جۆیای جەفانان
جان فیدای لەیلی ساحێب وەفانان

پەراوێز edit