ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٣٨. قیبلەم جەفای تۆ
قیبلەم جەفای تۆ...
داد، بێداد جەدەس جەور و جەفای تۆ
ئامان جە پرشنگ ئاما و لوای تۆ
فریاد جە خەدەنگ موژەی سیای تۆ
هاوار جە ئامای شەققەی شەستی تۆ
داخ داخ جە قەتران دیدەی مەستی تۆ
واوەیلا جە بەژن سەوڵ ئەندامی تۆ
سەرتاپا بێ عەیب گوڵ ئەندامی تۆ
قیبلەم ئەر مەیلت مەندەن جەلامان
سا وەس پەردەی دڵ بدەر وە پامان
بتەرسە جە ئاه وەخت و بێ وەختم
بکیانە مەرهەم پەی زامی سەختم

پەراوێز edit