ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٣٧. قیبلەم تۆ نامای وە جامەی نیان
قیبلەم تۆ نامای، وە جامەی نیان
ئامای عاشقان، بستانێنە گیان
نە ڕێسمانەن، سەوڵی سەرئەفراز
ڕیشەی گیانمەن، تۆ گێرتەن بە ناز
چوون گیری قولاب گازی تۆ بیەن
مەکێشەش مەیۆ، موداراش نیەن
نە ڕێسمانەن، ئا سپی تەنی
ڕیشەی گیانمەن، مەگێڵون چەنی
ئازیز من فیدای جامە تەنیت بام
ڕیشەی دڵ بە گاز جە بێخ کەنیت بام
قیبلەم تۆ نامای، جامەی نۆتەنی
ئامای مەزارێ پەرێ من کەنی

پەراوێز edit