ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٣٦. قیبلەم بە جۊشەن
قیبلەم بە جۊشەن...
جە دۇری باڵات، دەرۇن بە جۊشەن

دیدەم ئەڵوەدای نەڎېیەی تۊشەن
سەرتاپام پەی خاڵ تۊ سېیاپۊشەن

جەرگم لەت لەتەن، دڵ پارە پارەن
ڕۊحم جە قامەت، پەی تۊ ئاوارەن

جە دېر دیدەنیت ئەی بەرگوزیدەم
هۇناو سەرکەردەن وەبانی دیدەم

ئەر باوەڕ داری سۊمای چەمانم
مەڵهەمی زامان یاگەی خەمانم

نە خاو، نە خۊراک، نە ئاراممەن
جە دۇریی باڵات ناسۊر زاممەن

یە خەیلێن جە گېیان شیرین بېزارم
دەردم کارییەن، ساحېب ئازارم
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit