ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٣٥. غەریبانی دەرد
غەریبانی دەرد...
کەسێ نەزانۆ، حاڵشان وە دەرد
هەر یەند مەکێشان هەناسانی سەرد
تا مەسۆچیان پەی مەبان وەگەرد
مەکەران وە یاد، قەومان و خوێشان
ئاهی دەردناک نە دڵ مەکێشان
ماوەران وە یاد زامی ویاران
ئەسرینان وە چەم چوون سەیل مواران

پەراوێز edit