ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٣٥. غەریبانی دەرد
غەریبانی دەرد...
کەسێ نەزانۊ، حاڵشان وە دەرد

هەر یەند مەکېشان هەناسانی سەرد
تا مەسۊچېیان پەی مەبان وە گەرد

مەکەران وە یاڎ، قەومان و خوېشان
ئاهی دەردناک نە دڵ مەکېشان

ماوەران وە یاڎ زامی وېیاران
ئەسرینان وە چەم چۇن سەیل مواران
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit