ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٣. ئېم شەو ئایرێ گڕ بەست نە دەرۇن
ئېم شەو ئایرێ گڕ بەست نە دەرۇن
بڵېسەش یاوا بە سەقفی گەردۇن

جە کۇرەی ئایر، جە بڵېسەی نار
ستېزام چۇن بەرق، ئاو کەردم هاوار

جە هاوار هاوار شەفا و لاڵەی من
جە هەی ئاو هەی ئاو، شین و ناڵەی من

تمەز مەژنەوۊ یەک خوداتەرسێ
موسڵمان سیفەت ڕاگەی حەق پەرسێ

ماوەرۊ گۊزەی نەفتی بەیتولماڵ
مەشانۊ وە ڕۇی گڕ بەستەی شەماڵ

پېسە مەزانو یە گۊزەی ئاوان
نمەز خۊ یە نەفت تەوەن پۍ تاوەن

گۊزەی نەفتش کەرد وە بڵېسەمدا
قرچەی گۊزەی نەفت وە ستېزەمدا

هەر تا سەحەر بی، هەر سۊزام بە سۊز
سەحەر سفتە کۊم با بەردش چۇن تۊز

هەر کەس وېنەی من ئیقباڵش چەفتەن
نەواچۊ هەی ئاو، نەسیبش نەفتەن
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit