ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢. ئاهۇی وەحش تار
ئاهۇی وەحش تار...
جەیرانی سوب خېز ئاهۇی وەحش تار

شۊخی لارە و لەنج دیدە پڕ خومار
سپەردیم وە دین ڕەسولی نازدار

ڕۊیێ هۊرېزا عەزمی سەحرا کەرد
پەی جەلای جەمین، دەست پەرێ جام بەرد

بە پېشی ئاوەرد دېیا نە پېشدا
دەست ئاوەرد وەبان زوڵفانی وېشدا

دەست ئاوەرد وەبان زوڵفی خامدا
لېڵایش ئاوەرد وە ڕۇی جامدا

ئەو دېیا وە جام ڕەنگ زەرد و زگار
جام دا وە سەنگدا گرەوا بە زار

واتش ئەرۍ جام تۊ چە جامێنی
وېران بۊ ئەو شار تۊ لېش ئامێنی

جام ئاما زوان فراوان لاڵا
واتش تەقسیرم بۍ عەیبەن وەڵڵا

تەقسیرم چېشەن مدەریم وە سەنگ
شۊڵەی جەمینت من گېلان جە ڕەنگ؟

تەمام سەڕافان جە ڕۇی سەرزەمین
بەیان بوینان ئایېنەی جەمین

ئەر تۊ ئایېنەت نەگېڵان جە ڕەنگ
من بېجام واتەن، سەرم دان وە سەنگ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۊ مارانی

پەراوێز edit