ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١١. ئاهۇی خوتەن خېز، دیدە تیر خەتا
ئاهۇی خوتەن خېز، دیدە تیر خەتا
تاتاری ڕەوېڵ، نافە موشک مەتا

وەقت نیمە شەو، خاو مەیۊ نەزد ئەو
تومەز دیدەی وېش مەوینۊ نە خەو

جە سامی موژەی وېش بېدار مەبۊ
دەرسات بێ پەروا جە ڕەم تار مەبۊ

بەڵۍ چېش مەبۊ، ڕەوان، خاتر شاد
جە وەشی دەوران، سافی سەر ئازاد

ئەحیاوان پڕگوڵ، ناڵەی بولبولان
دایەرەی زنجیر زوڵف سونبلان

مەبۊ بە پابەند ئەی خوتەن خېزە
ئەی ئاهۇی ڕەوېڵ، موشک ناف بېزە

بۊی خوتەن مەیۊ، ئاهۇی تافەوە
تاف پېچان بە بۊی موشک نافەوە

ئیسە کەردەنش بە زێد، هەم ماوا
ئاوا بۊ شەڵڵا، پېش نېیەن ئاوا؟

یا شا بەشقی وېت خاتر ئازادان
نەڕېشان نە دام ناشی سەیادان
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۊ مارانی

پەراوێز edit