ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٤. شیرین نەشتەرەن
شیرین نەشتەرەن...
نە دەوری دیدەش هەزار نەشتەرەن
موژانش جە تێخ ئەڵماس تێژتەرەن
زامەتش جە زام ئەفعی فێشتەرەن
دەس دا نە دیدەی شۆخی شەڕ ئەنگێز
ساوا بە سوان پەی داوای هوون ڕێز
دوو هیلالی قەوس، سیا کەرد پەیوەست
فاقەی گیر و گاز، شەستی سەرپەل بەست
پای چەپ وەست وە پێش، ڕاست نە جا محکەم
چەپ کەرد وە ستوون، ڕاست ئاورد وەهەم
هەر ئەوسا زانام دڵ جە دەرووندا
پەخشا و پەخش بی ڕێزا بە هووندا
پێکیای پەیکان موژەی چەمیدەم
شەهیدی پەیکان شابازی دیدەم

پەراوێز edit