ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٥. شیرین وە تاڵی
شیرین وە تاڵی...
خەم، دڵ تەبدیل دا شیرین وە تاڵی

تەختی دڵ جە گشت شادی کەرد خاڵی
کەرد وەسەر عەسکەر تاڵییان تاڵی

وەلا کەرد وە ناز شامارانی مەست
سنعانی ئاسا سەڎ بار زوننار بەست

قاپی دین شکەست، مەزهەب دا وە باد
دنیا کافر کەرد شۊخی بۍ بونیاد

شی نە ڕای مەزهەب عاریانی بەر
پەرێ غەزای من خاس بەستەن کەمەر

یا شا باجەتی ڕەسۇلی سەروەر
باوەریش بە دین خوڎا و پېغەمبەر

تا شاڎ بۇن بە شەوق شۊڵەی مەهـ جەمین
کەس نەبۊ کافر، بەری بۊ جە دین
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit