ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٢. شیرین نېیاوە
شیرین نېیاوە...
پەی سفتەی دڵان دامش نېیاوە

پەردەی سېیاماڵ هۊردا و دېیاوە
چۇن مانگ نە گۊشەی هەوری سېیاوە

ئەر سەد مانگ دارۊ شۊڵەی شەوقی نۇر
کەسێش پەی نېیەن پەروانە دەستۇر

ئیڎ چەند پەروانەی گېیانفیدا دارۊ
جە دۇر پەی دینش هەر گېیان مەسپارۊ

یەکی جە ئەوان منەنان، هاڵا
بڵېسەش بەردەن ناڵەم وە باڵا

هەر شەمێ کەسێش پەی سۊزان نەبۊ
با ئەو شەم هەرگیز فرۊزان نەبۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit