ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٢. شیرین نیاوە
شیرین نیاوە...
پەی سفتەی دڵان دامش نیاوە
پەردەی سیاماڵ هۆرداو، دیاوە
چوون مانگ نە گۆشەی هەوری سیاوە
ئەر سەد مانگ دارۆ شۆڵەی شەوقی نوور
کەسێش پەی نیەن پەروانە دەستوور
ئید چەند پەروانەی گیانفیدا دارۆ
جە دوور پەی دینش هەر گیان مەسپارۆ
یەکی جە ئەوان منەنان، هاڵا
بڵێسەش بەردەن ناڵەم وە باڵا
هەر شەمێ کەسێش پەی سۆزان نەبۆ
با ئەو شەم هەرگیز فرۆزان نەبۆ

پەراوێز edit