ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢١. شیرین مەوانا
شیرین مەوانا...
ئایەتی شەریف قورئان مەوانا
گاگا جەمین چوون قەمەر مەنمانا
من بە فریشتەی پای عەرشم زانا
تبارک الله ئەوڕۆ جەو دەم دا
زوڵف چوون باڵی تەیر مەدا وەهەم دا
دوو دەستەی کڵاف وناران چوون سەف
پەخش کەرد وەبان بسم اللهی مەسحەف
ئەر بە دەنگی نەرم ڕێزەی ڕازەوە
بە لەحنی جەدید خۆش ئاوازەوە
جە وەختی مەمات ئادەم نەناسین
ئەر شیرین پەیمان بوانۆ یاسین
سەدای دەنگی ئەو بژنەوی بە وێت
ئیشەڵڵا ڕەوزەی باقی مەدان پێت

پەراوێز edit