ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١١٩. شیرین شەرت و بەین
شیرین شەرت و بەین...
قات بیەن جە لات، ڕەویەی شەرت و بەین
چوون خۆفت نیەن تۆ جە من و بەین
قەتڵت واجبەن، وە گەردەنم دەین
پەی چێش کە جەلای شەرتو شۆن داران؟
ساحیب وەفا و بەین ڕووی ڕۆزگاران
هەرکەس بێ شەرتەن جە بەینەت دوورەن
واجب القتلەن، ئەر سەد چوون حوورەن
تۆ خودا خەیرت دۆ، ئازیزەی نەبات
چمان شەرت و بەین قات بیەن جەلات
ئەگەر مەزانی زوڵفان عەنبەر بۆ
بێ شەرتی خاسەن، تۆ کەردەن بەخۆ
تەقسیرێ مەگیر من بێزارم جێت
چەنی بێ شەرتی وێت مەزانی وێت

پەراوێز edit