ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١١٩. شیرین شەرت و بەین
شیرین شەرت و بەین...
قات بېیەن جە لات، ڕەویەی شەرت و بەین

چۇن خۊفت نېیەن تۊ جە من و بەین
قەتڵت واجېبەن، وە گەردەنم دەین

پەی چېش کە جە لای شەرت و شۊن داران؟
ساحیب وەفا و بەین ڕۇی ڕۊزگاران

هەر کەس بۍ شەرتەن جە بەینەت دۇرەن
واجب القتلەن، ئەر سەد چۇن حۇرەن

تۊ خوڎا خەیرت دۊ، ئازیزەی نەبات
چمان شەرت و بەین قات بېیەن جە لات

ئەگەر مەزانی زوڵفان عەنبەر بۊ
بۍ شەرتی خاسەن، تۊ کەردەن بە خۊ

تەقسیرێ مەگیر من بېزارم لېت
چەنی بۍ شەرتی وېت مەزانی وېت
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit