ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٠٩. سەیری نەمامان
سەیری نەمامان ...
ئارۆ شیم وە سەیر نەوتووڵ نەمامان
دیم بەدەن عوریان جە سەر تا دامان
وەڵگی باڵاشان ڕێزان وە دامان
بێ زەوق و زویر وێنەی خەم کێشان
زەلیل و زەبوون، زار و پەرێشان
پەرسام نەمامان خاتر جە خەم کەیل
کوون وەشیی دێرین ڕشتەی نەوسوەیل؟
واتشان پەنەم ئەر هەی بێ خەبەر
بە کەس نەمەندەن وەشی تا بە سەر
ڕەشتەبێ سوەیڵ وەڵگی باڵامان
هەرزان کەردەبێ ئاڵا و واڵامان
ناگا بادێ سەرد، ستەم غەزەبناک
وەڵگی باڵامان ڕێزنا نە خاک
ئیسە نەمەندەن شادی و وەشیمان
شادی فەسڵێ بی، دیمان، نەدیمان
وەشی چە وەش بی، وەشی های وەشی
وەشی وەش وەش بی، وەش جەدەس بەرشی

پەراوێز edit