ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٠٩. سەیری نەمامان
سەیری نەمامان...
ئارۊ شیم وە سەیر نەوتۇڵ نەمامان

دیم بەدەن عوریان جە سەر تا دامان
وەڵگی باڵاشان ڕېزان وە دامان

بۍ زەوق و زویر وېنەی خەم کېشان
زەلیل و زەبۇن، زار و پەرېشان

پەرسام نەمامان خاتر جە خەم کەیل
کۊن وەشیی دێرین ڕشتەی نەوسوەیل؟

واتشان پەنەم ئەر هەی بۍ خەبەر
بە کەس نەمەندەن وەشی تا بە سەر

ڕەشتەبۍ سوەیڵ وەڵگی باڵامان
هەرزان کەردەبۍ ئاڵا و واڵامان

ناگا بادێ سەرد، ستەم غەزەبناک
وەڵگی باڵامان ڕېزنا نە خاک

ئیسە نەمەندەن شادی و وەشیمان
شادی فەسڵێ بۍ، دیمان، نەدیمان

وەشی چە وەش بی، وەشی های وەشی
وەشی وەش وەش بی، وەش جەدەس بەرشی
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit