ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٠٨. سەر زەمینانەن
سەر زەمینانەن...
وەهار جەلابەخش، سەر زەمینانەن

مەکانی گوڵ گەشت، جام جەمینانەن
فەسڵی ئاخ و داخ دڵ خەمینانەن

نازداران جە زەوق، گوڵانی ئاڵا
شادی و زەوقشان، بەردەن وە باڵا

دەردینان جە سەیر گوڵانی باخان
ئاخشان مەبۊ بە دەخمای داخان

هەر دڵێ بۍ ڕەنگ، وېنەی سەنگی خار
بۍ بارەن، جە نەقش ڕشتەی نەوبەهار
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit