ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٠٧. سیای بۆ عەنبەر
سیای بۆ عەنبەر...
دوو دەستە جە زوڵف، سیای بۆ عەنبەر
چەفت، چەمیدە، پڕ چینی، چەنبەر
بەرئامان جە بێخ شەوبەندی دڵبەر
وەختێ بای شەماڵ مەگنۆشان نەوەند
دەور مەدان نە دەور دائیرەی شەوبەند
جە تاوی هوجوم بادی بێ ئاهەنگ
دامانی شەوبەند مەگێران بە چەنگ
هەر وەخت جەوەندشان باد مبۆ بەتاڵ
ئەودی پەخش مەبان نە دەورانی خاڵ
نەشیم وە گەردەن جەو زوڵفە تایێ
هەر تایێ لێم بی بە سەد بەڵایێ

پەراوێز edit