ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٠٧. سېیای بۊ عەنبەر
سېیای بۊ عەنبەر...
دۇ دەستە جە زوڵف، سېیای بۊ عەنبەر

چەفت، چەمیدە، پڕ چینی، چەنبەر
بەرئامان جە بېخ شەوبەندی دڵبەر

وەختێ بای شەماڵ مەگنۊشان نەوەند
دەور مەدان نە دەور دائیرەی شەوبەند

جە تاوی هوجۇم بادی بۍ ئاهەنگ
دامانی شەوبەند مەگېران بە چەنگ

هەر وەخت جەوەندشان باد مەبۊ بەتاڵ
ئەودی پەخش مەبان نە دەورانی خاڵ

نەشیم وە گەردەن جەو زوڵفە تایێ
هەر تایێ لېم بی بە سەد بەڵایێ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit