ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٨٩. ئیرۆ ژدەربا خەنجەرێ لازم بئیشانی مەلا
ئیرۆ ژدەربا خەنجەرێ لازم بئیشانی مەلا!
تەشبیهی زولفا دلبەرێ زانم پەریشانی مەلا!
زانم پەریشانی ژدل بێ حەد بئیشانی ژدل
تەشبیهی بریانی ژدل بالله نەئینسانی مەلا!
بالله چتەبعەت ئادەمی یەکسەر دبێم یەک عالەمی
دەریای قاف و قولزومی یان چەرخی گەردانی مەلا!
یارەب چوی میحنەت کەشی سەر تا قەدەم تێک ئاتەشی
مەجروحی قەوسێ توزرەشی لەودل بپەیکانی مەلا!
زانم ژعیشقێ دۆژەهی بەحرەک ژناری ئاسیهی
ئیرۆ لماهی خەر گەهی تەشبیهی سەیوانی مەلا!
ئەڤ سینەیا وەک نای و نەی پوڕ لێ کشاندن داغ و کەی
هێ دل بنائەهلان ددەی یارەب چنادانی مەلا!
دوڕدانەیا دیم گەوهەرە ئایینەیا ئەسکەندەرە
بێ مروەتی دل کر کەرە مەجروحی خالانی مەلا!
بی مروەتی دل هەڕشاند تەشبیهی شیشێ لێ کشاند
کەرکر جەگەر خوێ لێ رەشاند ئاتەش لسەردانی مەلا!
ناری ژرەنگی دوژەهێ حوسن و جەمالا وی مەهێ
مەدپەردەیا ڤێ خەرگەهێ خەف کر چعوممانی مەلا؟
ئیرۆ لعومری خۆی تەلەف بێ شاهید و جاما سەدەف
بێ چەنگ و ساز و نای و دەف زانم پەشیمانی مەلا!
زانم تەکوهی تورە دل لەو هەربنارو نورە دل
شەهکاسەیا فەرفورە دل لەو مەست و سەکرانی مەلا!
هەرسینەتا بێ ناتەمام ناپوختە خام، بی میهرو جام
غەرقین دخونا دل مەدام لەعلا بەدەخشانی مەلا!
پوڕ لەعل و دوڕ تە ژکلکی عیشق ئانینە نەزما سیلکی عیشق
دەربەڕرو بەحری مولکی عیشق مەعلومە خاقانی مەلا!
بی حەد لقەلبێ شوبهی نەی جەوراتە دانین داغ و کەی
لەو بی حەمەل خوش نینە مەی ئەمما بەشیرانی مەلا!
ئەو هەردو لەعل و هەردو وەشم گەهگە بناز و گەهـ بخەشم
ئەو بەژن و بالا هاتەچەشم مە دسەیری روحانی مەلا!
پەریشانی مەلا

پەراوێز edit