ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٨٣. دلبەری سەرداری خوبان ئەز نزام ئاگاه هەیە
دلبەری سەرداری خوبان ئەز نزام ئاگاه هەیە
حەبسی زیندانێ و ئەسیرو گرتی یێ دەرماندەیە؟
گرتی یم مایم دحەبسێ کی گەلۆ مەهدەر بکت؟
جارەکی ناڤێ مەبینت پوڕ سەوابەک زێدەیە
میحنەت و حالێ ئەسیران کی لمیران عەرزە کت
دی بتن پورسی لمن لەو پور برەحم و شەفقەیە
گەر بپڕست جارەکی خاتون لحالێ سوختەیێ
قوفل و زنجیر دێ ڤەبن بێ ئیسم و دەست و میفتەیە
بەندو زنجیر دێ ڤەبن جەرحێن دکول دێ خوەش بکت
لەو کوناقێ دلبەرێ دەرمانێ دەردێ بەندەیە
هەرچی بێڤیری کو ناڤێ دلبەرێ بیتن لسەر
خوەش دبت حادر (هادر) دگاڤێ بێ گومان و شوبهەیە
بێ گومان خاکا ڕیاوی توتیاو دانەیە
گەر دچەهڤێن کور ڤەئینن خوەش دبن پێ دیدەیە
مەییتی سەدسالە ژی وی ری ڤبەر ڤەبری کەڤت
دی ڤەژی روح بێتە سەر ساتا خوەبیتن زیندەیە
مەییتان لەورا دکت یەکسەر دلان یەغما دکت
ئیسمی ئەعزەم ما دزانت یا مەسیح ئەو بخوەیە
ئەز دبێم عیسایە ئەو، یا بوعەلی سینایە ئەو
لەو برەمزو عیشوە یان پوڕ موعجیزات و شیوەیە
عیشوەو رەمزێن دوی تەشبیهی بەرقێ لامیعن
کوهی قاف بت کەردکت ساتا خویا بت پەردەیە
پەردەیا موحبوب دنیڤ قەلبان کودێ کەر کەر بکت
قەت دپەردێ خەفدبن خورشید و ماهو زوهرەیە
زوهرەو خورشید من دیتن دقەوسێ هەم قیران
سورری دا دل عەقرەبان چەرخ و سەماوو هەی هەیە
عەقرەب و قەوس و قەزەح، ڤێرا موقابیل موشتەری
رۆژ و شیڤ و نورو تیرێژ، بەرق و هەم ئیسپێدەیە
ئەو حەمی ڤێکرا مەدین، تێکل دچەرخێ جارەکی
هی ژوان بێ حالم ئەز ئەحوال و عیشق و جەزبەیە
حال ژوێ رەمزێ گەها من مەستی وێ رەمزێمە ئەز
سەرخوەشم حەتتا ئەبەد بێ جام و نوقل و بادەیە (یان، نەقل و... )
سەرخوەشم بێ جام و مەی، رەمزا نهین ئەبتەر کرم
ناگەهان تیر دانەدل لەو کوشتە حادر سوختەیە
کوشتی یان خون دێن لیقائێ لەو بوی دی خۆش ببن
هێڤیان قەت نابرم مەقسود مە دیدارا تەیە
هێڤیان قەت نابرم جارەک تودینێ شەفقەکی
عەقدی ئیحرامێ دێ بینم حادری بم سەجدەیە
سەجدەیا بەر ئەسوەدان نادم بسەد حەج ئەکبەران
سوند بوان زولفان و خالان هەچ وەکی بێژم وەیە
سوند بوێ زولفا سیاه ئەز عابیدێ حوسنا تەمە
خەف دنوشم وێ شەرابێ خوەش شەراب و قەهوەیە
عومرەکە دسۆژم بخەف چەهڤ نێری یەک پرسەک تەمە
دا بەیان کەم شەرحی حالی دل بحەرف و نوکتەیە (یان، نوقتەیە)
سەدهەزار بار شاکرم ئەز کو ژبەلقیسا پەری
هودهودی شیرین زەبان ئیرۆ خەبەردارێ مەیە
ئیسم و ناڤێ تەی شەریف حەی کر لمن قەلبێ مری
لەو دمەدحێ تەو سەنائێ بوییمە چەنگ و نەیە
شوبهەتێ چەنگێ دنالم هێژ ژدەست داغا قەدیم
هەروەکی مەشعەل دسۆژم دوست نزام ئاگە هەیە؟
من دڤێ سەرلاستانێ هەروەکی تولان نەهم
بەلکە جارەک کەیل (لەیل) بپڕست ئەڤ چمەحروم تو لەیە
گەر بناڤێ تولەیان جارەک ڤەخونت بەندەیێ
ب (مەلێ) خوەشتر ژمال و گەوهەر و گەنجینەیە
گەوهەرو گەنجێن مەلێ حوسن و جەمالا دلبەرە
سەد (تعالی الله تبارک) ئەڤ چحوسن و جیلوەیە
عیشق و جەزبە

پەراوێز edit