ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٨٢. ژ رەمزێ دلبەرێ دیسان لمن باتین ڤەژین دەردە
ژ رەمزێ دلبەرێ دیسان لمن باتین ڤەژین دەردە
دلەبسێ تاری یێ من دی خویا بو ئەو سیا چەردە
دلەبسێ تاری یو نورێ پەری رەنگێ سیفەت حورێ
ژوادی ئەیمەنا تورێ موقەددەس کر لمن عەردە
ژنارو نوری تەقدیسێ تەجەللاکر لمن دیسێ
لسەر تەختێ خوە بەلقیسێ هلانین بێ حیجاب پەردە
حیجاب و پەردە ئاڤیهتن سەبا رەیحان هلاڤیهتن
ژبورجان تیر پوڕ ریهتن گەهان من راست و چەپ جەردە
کرم ئامانجی میزراقان ددلدا تیر چون فاقان
بجەللادی خوە ئەو خاقان دبێژت هێژتو خەنجەردە
بدەربێن خەنجەران کوشتین بخونا سوهر لێمشتین
دچینا سونبولێن قشتین مەدل پڕمیسک و ماوەردە
گولێن هەر میسکی ئەزفەرلێ عەبیرو عەنبەری تەرلێ
سەمایا سوسنان هەرلێ بزولفان ماتو ماوردە
بسەروی سونبولێن تاری بهەڤرا بازی و یاری
بجودا خون ببت جاری ژقەوسان گەزمەیان بەردە
ئەزم ئامانجی وان تیران ژپەیکانان و سەرتیران
بویم پولاد لبەر شیران سەراسەر تێک مام بەردە
کو دلبەر هاتەوی یولێ ژبەر پوڕ هن کەتن چولی
ژقەنجان کورەڤاند هولێ ژمەحبوبان برن نەردە
ژقەددو بەژن و بالایێ ژرەنگێ دیم و سیمایێ
تو رەنگی قەت خەبەر نایێ دحوسنێ جەوهەرەک فەردە
بخەمل و رەنگ و رەعنایی بمەحبوبی، بزیبایی
بئەو حوسنا خودێ دایی ژگول رەنگان گولا زەردە
نەبات و شەککەرا لێڤێ نەسیمێ وی گول و سێڤێ
هلینت پەردەیا شێڤێ شیفایا هیندەکی دەردە (یا، هندکی)
ژنەقش و سونعی جەبباری موتەررا توررەیا تاری
لنورێ میسکی تاتاری لسەروان خەمریان بەردە
لبەر روژی ببت خێلی بنێڕم قامەتا عێلی
قەدیف و زەرکەش و تێلی زەبادو میسک و عەنبەردە
بسیماڤێ بزێراڤێ توروژێ نەقشەکی باڤێ
کودا ئەرژەنگ ژوێ ناڤێ لبەر رۆژێ نەبت پەردە
ئەگەر بەرقەک ژوێ روژێ ژبەروێ عیقد و بشکۆژێ
بدت قەلبێ وەکی دۆژێ لبەر دۆژە دبت بەردە
دمەیدانێ شیرین غەنجان بچەرخن میسلی شەترەنجان
توڕابا بەرپی یی قەنجان زەبادو عەنبەرین گەردە
دبت بێژن وی سوڵتانی بهەفت ئایاتی قورئانی
لمەحبوبان تو خاقانی وەرە دەربێ لقەیسەردە
مەلا زانم ژمەجزوبان تنێ ناژی توبێ خوبان
دەما دل دی بمەحبوبان بشوخ و شەنگ و ئەسمەردە
دەما جەللاد بێن بازی بشیرو خەنجەرێن تازی
لدەرگەدا نەکی گازی دەلال و نازپەروەردە
ئەمانەت دا ژبێ هوشی دوڕێن ناسوفتە نەفروشی
(مەلا) زانم ژمەدهوشی تەدل بێ خواب و بێ خوردە
جەردەی دڵان

پەراوێز edit