ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٧٦. پەیوەستە دوئەبرو لمە مەحبوب کشاندن
پەیوەستە دوئەبرو لمە مەحبوب کشاندن
سەد گازمە پەیاپەی لئەزی خەستە رەشاندن
تیرەک ژ کەمانێ غەزەبێ دا جەگەری ریش
مل دانە بەرو سەر ژدوگوشان ڤەوەشاندن
جوهتێ ئەسەدان پەنجە لسەرسینە نهاندن
کوللاب گهاندن دل و هەستی هەرشاندن
بورهێن تە ژقودرەت کونومان گوشەیی ئیعجاز
پەیوەستە کەمانان لگوهان گوشە کشاندن
میهراتە دجانێ خوە ژدل خەف کربو دل
دل چو جەگەرو سینە لسەر جانێ ڤەشاندن
نونێن تە هیلالی بقیران یەک ژسوڕا حەق
بێ عەیب لدیمێ قەلەمێ غەیب کشاندن
نەققاشێ ئەزەل ئیسمی جەمالێ کونڤیسی
حەرفێن تە موجەسسەم ژسوڕی تازە رەشاندن
رەیحانی و دیوانی و هەم سولس و موسەلسەل
یەک یەک وەهەزار رەنگێ ژحوسنێ نەقشاندن
ئەڤ ئایەتی نورێ ژ(مەلا) راکو نڤیسی
کاتب ژسوڕێ نوقتە بزێرابێ رەشاندن
هەستی هەرشاندن

پەراوێز edit