ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٧٥. وەرە جانم کو چنازک وەرەسین
وەرە جانم کو چنازک وەرەسین
ژگول و نەستەرەنان ئەم تەبەسین
تو شەهەنشاهـ بەسی من ژبتان
نەموحیب هەر نەکەس و خارو خەسین
ژخوە خانم ڤەدی ناکی مەبتیغ
تو نەباتی و لتەبعێ مەگەسین
هەر شەڤم نەعرە زەنان تابسەحەر
بسەگی کوی توڕا هەم نەفەسین
بێ تو (بالله) نەبوین یەک نەفەسەک
مەتوی روح و موجەررەد قەفەسین
جەزبە دل رادهەژینت ژمە لەو
دشەڤان نالە ژرەنگێ جەرەسین
مە ژزلفێن دبتان رەشترەبەخت
سەحەران تێت پەری پێ نەحەسین
وەرە مەیخانەیی شاهید پەرەسان
شەمعی تە ئەرنە بئیسین چکەسین
مە ژنارێ دیەنوراتە ددل
لەو ژعیشقێ تە هەر ئاتەش پەرەسین
عەینی عیشقین و ددل ئاتەشێ تور
ژسەنا بەرقی جەمالێ قەبەسین
تە دڤێ داوی بری بت نهەدا
ببرم سەر بدوئەنگوشت مقەسین
گەرچی یەکسەر لروخێن فیل سیفەت (یان، لرەخێن... )
راست و چەپ بازی لسەیری فەرەسین
بمەیی سافی بدین خەرقەی زەرق
بخەراباتی موغان ئەر برەسین
ئەم قەدیم بادە دنوشین ژتەهور
لەو موقیم مەست و خومارو تەلەسین
مە شەڤان جام دکەف و یار دبەر
هەی هەی و سوحبەت و میری عەسەسین
مە سەراپەردەیی حورانە مەقام
ژسیا زولفی بتان ئەر ڤەرسین
قەلبی ئەعیان دکرت حبب و وجود (یان، وەجود)
عیشق ئیکسیرەو ئەم سیم و مسین
مولهیمی غەیبی وە ئیملا دکرت
مەدەدو فەیز ژ (روح القدسین)
جەوهەری عالی یە عونسور مە (مەلا)
بیلحەقیقەت نەژخوار ئوستوقوسین
ئاتەش پەرەسین

پەراوێز edit