ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٥٥. ئیرۆ ژشەهکاسا سوڕێ مەی هاتە فینجانا سەدەف
ئیرۆ ژشەهکاسا سوڕێ مەی هاتە فینجانا سەدەف
میننەت کوئیرۆ دیم دوڕێ دامن مەیا حوسنا خوەخەف
خەف دامە جاما کەوسەری شیرین قەد و لەب شەککەری
بایی سەبا دا چەنبەری هاتن سەما شەتری و لەف
شەتری و زولف و بەلگ و پەر هەمیان لدیم دەعوی یو شەر
ئیلان لسەلوێ بونەگەڕ عەقرەب خویان ئەز هەر تەرەف
عەقرەب نهن ئەو سونبولن بو عەنبەرن داڤا دلن
نیشان ژمیسک و فلفلن وان سینەیێ من کر هەدەف
داسینە جوهتێ تیر خوەشە قەوسی هیلالی توز رەشە
یەک تیر پوڕ کوشتن لەشە خونێ دجەرحان دایە کەف
من خون بجۆ تێتن ژدل ئەو بازیێ بێ تۆرو سل
داکەفتە نیڤ تۆرا قزل قومری نەهشتن رەف برەف
رەف رەف نهشتن زاغ زاغ دانین لدل من داغ داغ
دی کی بمینت ساغ ساغ وەستانە لەشکر سەف بسەف
سەف سەف مەدین هیندی یو زەنگ چەنگیز هات تەیموری لەنگ
خەفوان رەشاندن دل خەدەنگ تەشبیهی تیرێن خان شەرەف
تیرەک ژقەوسێ مال زراڤ تی دل قەوی تاڤێژە ناڤ
خون تێ پوڕی تەشبیهی ئاڤ فەریاد و ئەفغان سەد ئەسەف
جان دی نەدت ئەو مال خەراب هەرسینەیێ جوتەک غوڕاب
تێدابرن پەنجەو کولاب وی جان ژدەست وی روح دکەف
جانێ مەلێ روحا مەلێ نورا ژقودرەت نوقتە لێ
رەمزەک نهین دامن وەلێ نالی ژبەر وەک نای و دەف
فینجانا سەدەف

پەراوێز edit