ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٥٤. سەرددت ئاوی کەوسەری زەمزەمەو سەمای زولف
سەرددت ئاوی کەوسەری زەمزەمەو سەمای زولف (یان، زلف)
سایەنومایی خاوەری سیدرەیی مونتەهای زولف
سایەنومایی جەبهەتێ نەقش و خەتی ژقودرەتێ
نوقتە و حەرف و جەزمەتێ بال و پەرین هومای زولف
بال و پەرێن سیفەت هوما سایە لجەبهەتێ نوما
خەمری و لەف دچن سەما یەک بیەک ئەو لبایی زولف
نەترک و بەرگ و شەتری یان رەقسە ژرەنگی خەمری یان
بازو عوقاب و قومری یان سەیرە سەحەر تەبایی زولف
هەرمە ژبورجی سونبولە پەنجە دسینەو و دلە
دورو درازو موشکیلە قیسسەیی ماجەڕایی زولف
بەستنە زولف دەر کەمین حەلقە بحەلقە چین بچین
یەغمە دکن دلان نهین تێنە یەقین خەتای زولف (یان، نینە... )
روم و عەجەم ژهەر تەرەف جەنگ و سەوا شەوان بخەف
هیندی و زەنگی سەف بسەف هاتنە بەر لیوایی زولف
هەردەم و هەر سەعەت ژنو پێتە دسینە نارودو
سەبرو قەراری من ژکو عاشق و موبتەلایی زولف
زولفی سیاهی بێ وەفا قەت مەنەدی ژوی سەفا
کوشتمە ئەز بسەد جەفا ئاه ژدەست جەفای زولف
زورو فەقیرو موبتەلا زاهید و سۆفی یو مەلا
کوشتنە ئەو بسەد بەلا کەس نەکەڤت بەلایی زولف
موبتەلای زولف

پەراوێز edit