ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٣٧. دەری مەیخانەیا عیشقێ سەحەر عارف زیارەت کر
دەری مەیخانەیا عیشقێ سەحەر عارف زیارەت کر
بئابی چەشم و خونێ دل وزو بەست و تەهارەت کر
ورین جاما هیلالی دا ژعەکسی ماهی نەو بینی
کو خانی میهرو جەرگی چەرخ و خوانی روزە غارەت کر
بمیزان قەوسی ماهی نەو لوەجهێ دلبەرێ من دی
ژچەشم و گوشەیی ئەبرۆ بدۆر جامێ ئیشارەت کر
ب ئەبساران نەزەرمن چو ژچەرخی قەوسی ئەبرۆیان
شوکور خوازین کو چاڤان کار بەرعەینی بەسارەت کر
ژسەر دیمێ نیقاب ئاڤیت و دەستورا تەوافێ دا
دسەعیێ بەیت و ئیحرامێ و من ئەسوەد زیارەت کر
ددیدارێ هەزاران جان نساری مەقدەمی یارن
کەسێ جانان بجان بینت دعیشقێ وی تجارەت کر
بدیناری دنێ زینهار دا یاری خوە نەفروشی
کەسێ یوسف فروتی وی دعالەم دا خەسارەت کر
تنێ ئەو سەجدەیا شوکرێ تەبر میحرابی قەوسەینان
کودەلق و شەمل و سەججادە بڤێ ئاڤێ قەسارەت کر
دبەحسی لەعلی لەب هەرخام نارت تەبعی ئەلماسی
وەلی تەئسیرو فەیزی میهر تەدبیری حەرارەت کر
دئیعجازی بەیانێ دا سوخەن گەر بێتە ئینسافێ
دزانت موختەسەر هەرکەس (مەلێ) سیحرە عیبارەت کر
حەجی گەورە

پەراوێز edit