ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٢٤. شمشادی خەرام و سەروی غەنناج
شمشادی خەرام و سەروی غەنناج
جانان دبرت ب عیشوە تاراج
من دی سەحەرێ دخوابی مەستی
بێ دەنگ تەزەرو، لال دورراج
بشکفت ژغونچە نیرگزا مەست
بو فەرق ژسەر قەدیفە دیباج
جەبهەت کەشفی ژصوبحی صادق
نورێ کو ڤەدا لسەر شەبی داج
ئەلماسی نومانە شوبهی میصری
دانین جەگەرێ مە دل کر ئاماج
نەسرین و بنەفشە تەووزاندن
ماوەرد درەشاند شوشەیی عاج
جوهتی حەبەشان ب طرفةالعین
ئانی قەدەرەک ژئەسپەهان باج
سیما کو نوما نەما لهش سیم
سیماب ژ خەجلە مایە رەجراج
میرئاتی سکەندەری ل پێشە
(بحرو لهاالعکوس امواج)
دۆرا قەمەرێ ژبەر شەفەق دا
کو سپێدە لفەرقێ سەر نها تاج
چەرخە، فەلەک و مەلەک دبازن
(شمس و کواکب و ابراج)
زوهرە بقیرانی قابەقەو سەین
(والنجم اذا هوی بمدراج)
دەنگێ مەلەکان زمیهنە زەم زەم
ئەرواح ژعیشقێ تێنە میعراج
دل بەحرە ئو صەدهەزار مەوجن
زاهید چخەبەر ژبەحری مەوواج؟
بوری و بەغەنجەکی (مەلا) کوشت
ئەو غونچە لەبا دەلال و غەنناج
سەوڵی ناز

پەراوێز edit