ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
١
قەوسی دهیلالی بدەلالی کەشها
بەژناتە ژشەنگی بدرەنگی مەشها
ماری ژحەریری دعەبیری خوشها
ماوەربو ژوان زولفی دزەنگی وەشها

٢
ئاخا قەدەما موحتەرەما پایی پەریمە
وەک طوطی پەیاپەی لزەبانێ شەکەریمە
هەرلەحظە دبێ بێت، کو دەچم رەهگو زەریمە
ئیدی چببێژم کو کەریم ابنی کەریمە

٣
شمشاد خەرامەک کو مەدیبو سەحەری
جامەک ژشەرابێ بمەدا وی قەمەری
تیرەک کو ژقەوسەین دوی‌دا جگەری
قوربانی خوەکر جانی شیرین روخ فەنەری
لیزگەی صەتو پێنجەم، «چارین»
دیوانی عارفی ربانی، شێخ احمدی جزیری مشهوربه: مەلای‌جزیری «هەژار» شەرحی لێ کردوە؛ انتشارات سروش، چاپ اول، تهران - ١٣٦١، لاپەڕەی ٥٥٨-٥٥٩

پەراوێز edit