ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٢٤. کەوتە سەر ڕوو ئەگریجەی تارت بە خەم
کەوتە سەر ڕوو ئەگریجەی تارت بە خەم
ڕۆژ و شەو، ڕۆژ و شەوی لێک دا بەهەم
سەرفگەندەی دیدەتە ئاهووی خەتا
پایەماڵی لەنجەتە سەروی ئیرەم
جەلبی دڵ بەم ڕەنگە کا گەر سوورەتت
ناپەرەستن بعد از این ڕاهیب، سەنەم
خاکی دەرگات سوورمەیە بۆ چاوی تار
ماچی لێوت دارووە بۆ دەرد و غەم
قەیسی تۆن کوللەن لە غەم زومرەی عەرەب
شەمسی تۆن جەمعەن بەهەم ئەهلی عەجەم
حەسرەتا! ڕۆژی ئەزەل نەیدا قەسیم
قیسمەتی سالم بەغەیرەز دەرد و غەم

پەراوێز edit