ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر غەزەل
٢٥. پەرچەم و فێسی کەچی تۆ ئەی جوان
پەرچەم و فێسی کەچی تۆ ئەی جوان
تاجی کەیانە و عەلەمی کاویان
من لە غەمت ڕێگەیەکم کەوتە بەر
خوانی بەهەشتە و سەفەری هەفتخوان
بێژەنی چاهی زەقەنی تۆیە دڵ
ڕاهی نەجاتی فەلەک و ڕێسمان
تیری موژەت بۆ دڵی ئەسفەندیار
تیری گەزی ڕۆستەمی مازەندەران
فیرقەتی تۆ لەشکری ئێرانییە
سەبری منیش لەشکری توورانیان
بەسیەتی سا خوێنی سیاوەش نییە
جان و دڵت بردووە هەم دینمان
حاجییە فیردەوسیی کورد، سا ئەتۆش
گوێ وەکوو مەحموود مەدە قەولی بەدان

پەراوێز edit