ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٣٤. ئەی ڕۆشنیی چەم
ئەی ڕۆشنیی چەم! تاکەی؟ تەشریف بەر
لێڵاوی، سا دەی! هووناوەی هوون کەر
پەی چێش، قیبلەکەم عەزمی سەفەر کەرد؟
سێڵاوی دووریش ڕیشەی هەستیم بەرد
بینایی وە ڕاست دڵەی پڕ دەردم!
ئای چەند سەرسەخت بیم لوای نەمەردم!
بڵێسەی کوورەی هیجرانی باڵات
گەرمیی مەحروومیی تۆزەکەی پاڵات
ئایر دان بەی تەور مۆبەت سەرای دڵ
یادەکەت مەندەن پەی مەسکەن خەجڵ
دڵە! وە بادەی وەسڵش بادی بی
دەماخت نە ئەوج برجی شادی بی
هیجرانی باڵاش وە هیچ مەزانای
وێت وە ساحیب سەبر تاقەت مەوانای
سا ئیسە، ها دەرد دووریش ئاوەرد جۆش
سەبرت ئەر ئازان بمانۆ شنۆش

پەراوێز edit