ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٣٣. ئەی دڵ مزگانی
ئەی دڵ، مزگانی، ئاما کۆچی یار
شای شادی سەر دا، خەمان کەرد فیرار
ها گەرد و غوبار مەحمەل دیارەن
دەک لێڵاویت بۆ چۆنت قەرارەن؟
چون بەدەن جە تاو هیجرانی باڵاش
ئەسڵەن هازو هێز نەمەندەن جەلاش
فیراقش بەو تەور تەوانا سەندەن
پا قووەی ڕەفتار جەلاش نەمەندەن
فرسەتەن ئەڕواح بشۆ وە پێشواز
پەردەی بینایی تۆ پەی پایەنداز
دیدە فەرش بووزۆ وە سەتحی ڕێشدا
تاکە سەمەندش پا بنیۆ پێشدا
عەینەین! وە ئەسرین ئاوپاشی ڕاش کەر
نەک گەرد بنیشۆ وە گۆنای دڵبەر
با شای خاڵخاسان جەمین پەڕەی گوڵ
وەی ئەساسەوە یاوۆ وە مەنزڵ

پەراوێز edit