ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٤٣. ماتەمی و وەهار
ماتەمی و وەهار؟ بێشەوقی و نەوگوڵ؟
مەلوولی و گوڵزار؟ بێزەوقی و بوڵبوڵ؟
سوب بۆی وەش نەسیم چون هەردەجاران
نمەدۆ نە کاخ دەروونی یاران
داخۆ نەی سەروەخت فەزای وەهاردا
کام تەم نە سەر هەرد قەزا دیاردا
سەدای «های دێبای خەمان» هەرزانەن
سەڵای واوەیلای بادام تەرزانەن
مەر گوڵشەنی حوسن شای گوڵئەندامان
جە وەیشوومەی مەرگ خەزانش ئامان
ئەو باڵای ئاڵای تەرزی سەهی سەرو
پێوە هێلانەی دڵان چون تەزەرو
کنیا و خەمیاوە وە دەم ڕێشەوە
تەزەرو ئاسا نیشت وە سای وێشەوە
تای بەڕەزای شەنگ عەنبەر بۆی شەو ڕەنگ
پەخش بی نە ڕووی تاش ئەڵحەد سەرای سەنگ
ئەو کۆی نەزاکەت وە ناز پەروەردە
لەتافەت جە بەرگ حەریر ڕەم کەردە
نە تۆی جامەی خاک حاڵاتش چۆن بۆ
دەک چەرخە بەختت هەر نیلگوون بۆ
باڵی چەم هوردا نەرگس نەی دەمدا
چ خێر بی تۆ چەم نیای وە هەمدا
چێش بی خێڵخانەی وێت جە یاد بەردی
رووی تەڵمیت ئەو خێڵ حۆرییان کەردی
راسەن هەمڕازی حۆرییان وەشەن
پەی عەشرەت دووریت دەردێ سەرکەشەن
بارێ تۆ و سەفا و سەیران و گوڵگەشت
هەمسایەی حۆری و سەردەشتی بەهەشت
عەشرەت وە پێچش وە زامەتەوە
وەو زامی تا قام قیامەتەوە

پەراوێز edit