ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی مەم و زین
٣٨. رەهائیا زینێیە ژ قەیدا تەعەللوقا ئەغیاران، تەنهایی و تەکەللوما وێیە دگەل بەلگ و داران
ئەو ئاهوویێ سەیدگاهێ وەحشەت
ئەو بانوویێ بارگاهێ ئولفەت
سەرکەللە غەزالێ دەشتێ دەردان
سەرگەشتا نهال و باغ و وەردان
پابەستەئێ قەیدێ عشقێ خوونخوار
سەیدا کو مەمێ کری بریندار
دی شەهر و مەحەللە جوملە خالی
خالی بوویە کووچە و حەوالی
تەنها و تهینە باغ و بوستان
بێ ئنس و پەرینە سەحن و ئەیوان
زانی کو زەمانە بێ ئەمانە
گۆ: ڕابە دلۆ! عەجەب زەمانە!
فورسەت خوەشە دا بچینە سەیران
دا سەیر بکین ل وەحش و تەیران
کانێ قە هەیین ژ وان مە هەمدەرد
لەوا کو ئەڤ ئادەمینە بێ دەرد
تەیرەک مە بهیستیە د باغان
بەختێ وی ڕەشە ژ ڕەنگێ زاغان
لێ ژار و زەعیف و بێ مەجالە
ئاشوفتەئێ ڕوویێ وەردێ ئالە
ڕۆ ژان دکەتن فغان و زاری
خوونا خوە دخۆت شەڤێ د تاری
دائم دکەتن فغان و غولغول
هەڤدەنگێ منە ب ناڤێ بولبول
هەمدەردەکی قەنجە ئەهلێ حالە
دەرمانەکێ دەردێ من ل بالە
ئەی دل وەرە دا بچین نهانی
هێژا کو هەیە مە زندەگانی
بەلکی ب نەسیحەت و ب پەندێ
ئازا مە بکەت ژ قەید و بەندێ
ئەڤ ڕەنگەهە گۆت و بێ تەوەققوف
زین هاتە ڤی باغی بێ تەکەللوف
ئاگاه نەبوون ژ وێ چو دەییار
نە دایە نە خادم و پەرستار
مەقسوود ئەوێ نە عشرەتەک بوو
وێ مەحز مورادێ عزلەتەک بوو
لەو هاتە ڤی باغی ئەو پەریزاد
دا تێر بکەت ژ دەست غەمان داد
هەر لالە ل سینە بوونە داغەک
هەر غونچە ب سوهتنێ چراغەک
هەر دار ل جسمی بوونە بارەک
گولنار ل قەلبی بوونە نارەک
تەنها کو خوە دی بەرەک د دەس بوو
ئەو سەنگ زەبانەئێ جەرەس بوو
دەم دەم وە ددا ل دەففێ مەرمەر
بێ شوبهە دلێ برین دبوو کەر
گاڤا کو نەزەر دکر ل ئاڤان
خوونابە دچوو ژ هەردو چاڤان
سەحنا رەزی بوو هەوایێ بولبول
شاداب دکر ب ئابێ گولگول
قەددا کو ب ڕاستی سەنەوبەر
دێما ب زیایێ مهرێ ئەنوەر
ئەو ڕەنگ ددا ل ئاخ و عەردێ
ئەو چەند دهەسوو د تۆز و گەردێ
ئاخێ دکر ئاخ و بەر دنالین!
داران دکر ئاه و بەلگ دکالین!
هەردەم کو دکر ژ دەرد یا هو
مرئاتێ فەلەک دکر سیەه ڕوو
پە ژموردەکرن ب ڕەنگێ سۆرگول
ئەفسوردەکرن ب دەنگێ بولبول
بولبول نەدشێ ببیتە هەڤدەنگ
سۆرگول نەدبوو ببیتە هەڤڕەنگ
هندی کو د باغی دا نەزەر کر
بەحسا خوە د گەل گولێ د زەر کر
کای شوبهەتی عاشقان دگەرگوون
وەی شوبهەتی من زەری و زەرگوون
بەرگێ د وە سەد نەوا هەزارن
هوون بۆچی زەرن زەعیف و ژارن؟
یان شوبهەتی من د بێ مەمن هوون؟
لەورا وەکوو من د پوڕ غەمن هوون!
بولبول ب گولێ د سۆرە مەشغوول
هوون مایینە شوبهێ من د مەعزوول
لەورا د عەلیل و دەردناکن
لەورا د حەزین و سینەچاکن
هوون قەنج ژ بۆ م ڕا دەلیلن
هوون بۆ م د حالی دا عەدیلن
خوشکەک مە هەبوو ژ ڕەنگێ سۆرگول
هلگرتیە وێ ژ بۆ خوە بولبول
ها هشتیە بۆ م عەندەلیبەک
مەحرووم و سەفیل و بێ نەسیبەک
ئەز ژی ژ زەلیل و بێ نەسیبی
زەر بوومە ژ هەجرێ عەندەلیبی
دێما منە سۆرە ئەرغەوانی
زەر بوویە وەکی وە زەعفەرانی
جارەک بدیا من ئەو ب دلخواه
ئێدی نە دکر من ئاه بالله!

پەراوێز edit