ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی مەم و زین
٢٤. مەقالێ ئشتعالێ شەمعێ جەمالێ مەحبووبە، مەقامێ ئنتقالێ ئشتغالێ وسالێ مەتلووبە
دامانێ عەرووسێ پاکێ گەردوون
داماد کو کر ب موهرێ گولگوون
تاریتی ب روهنیێ کو ڕاکر
غەم شوبهەتی زولمەتێ فەناکر
وەقتێ سەحەرێ ژ ڕۆ ژێ حەفتێ
ئاگر تە دگۆ گەهشتە نەفتێ
گەرمییەتێ نارێ قوربێ مەقسوود
ڕاکر ژ وجوودێ عاشقان دوود
جەمعییەتێ خاسێ ئاتەش و باد
ئەلبەتتە دکت مرۆڤی بەرباد
ئەڤ عشق و هەوا کو بوونە دلداش
جان و دلی دێ بدەن ب شاباش
سەبرا شەوتاندی ئفتراقێ
تێک سوهت و قران و ئحتراقێ
دەریایێ مەحەببەت ئوشتولوم کر
ئارام و شەکیب و سەبر گوم کر
مەحبووب و موحب ژ فەرتێ تەشویر
هاتن کو ببن ب شەوقێ تەقدیر
مەششاتەومهربان و دایین
شوشبین و مەحارمێ د تاجدین
موستەوجبێ وەقتێ دین مولاقات
بەر مووجب و موقتەزایێ عادات
مەجمووعێ موبەخخراتێ موعتر
مەمزووجێ موفەررحات و موسکر
جام و قەدەح و ئیاغ و مەخمەر
ئەڤ مسک و زەباد و عوود و مەجمەر
ماوەرد و گولاب و عەترێ شاهی
القصه ز ماهێ تا ب ماهی
ئەسبابێ نەشات و عەیش و عشرەت
ئالاتێ سەفا و زەوق و سوحبەت
ئەو چەندکرن ئەوان موهەییا
مەحزا مری پێ دبوون موحەییا
ئاراستە بوو عەرووس خانە
دیوار و دەر و عورووش خانە
ڕابوونە ڤە خاسەکی و خادم
هندەک د ئەقارب و مەحارم
شەمعەک ب تەمامەئێ موتەللا
شەمسەک ب جەمالە پوڕ موجەللا
هلگرتنە سەر سەرێ خوە رەققاس
ئینانە مەیانێ مەجلسا خاس
شەمعێ ب زەبانێ حال بێ قال
ئەڤ ڕەنگەهە کر بەیانێ ئەحوال
کای عاشقێ بێ قەرار و بێ تاب
گەر شوبهی منی خودان تەب و تاب
ڕابە هەڕە حەجلەیا عەرووسێ
پابەندە ببە ب پایی بووسێ
شەمعا تە وەکی تە ئنتزارە
شەوقا تە ل جان و جسمی نارە
سوهتن نە بەسە مسالێ شەمعان
بەس شوبهەتی من ببارە دەمعان
گەر عاشقی ڕابە شوبهی فەرراش
جانێ خوە بدە نسار و شاباش
ئەی ساعیێ مەقسەدا تەوافێ
وەی سالکێ مەنهەجا مەتافێ
ئەو قبلە و کەعبەیا تە مەقسوود
نێزیکی تە بوو ب ئەمرێ مەعبوود
بەیت و حەجەر و مەقام و حوجرە
سەعی و تەلەب و تەواف و عومرە
باری ژ تە ڕا کرن موقەددەر
ها بوونە ژ بۆ تە ڕا مویەسسەر
ئاڤی تو رەوان بە پێشی سەلوێ
شێری تو هەمان کەرم کە خەلوێ
تاجدینی ژ سوورەتێ شەمالێ
مەعنایێ مەحەببەتا وسالێ
زانی ب تەئەممول و ب ئدراک
ڕابوو ژ جهێ خوە چوست و چالاک
یارێ غەم و شاهیان مەمێ ژار
ڤێڕا بوویە ساحب و سلەحدار
دەستێ وی د دەست و دل د دل بوو
بوو حاجبێ دەرگە شیر ل مل بوو
تاجدین ب ڤە تەرزی چوو سەرایێ
مەم ما ل دەری د گەل دوعایێ
لەورا کو مە خووف بوو ئەو مولاقات
مەلزوومە ل عاشقان موعادات
گەر قسمێ موحبب و گەر حەبیبن
ئەلبەتتە ب دو ژمن و رەقیبن
هن دێو و هنەک ژ وان پەرینە
هندەک د مونافق ئادەمینە

پەراوێز edit