ئاڵەکۆک

نالی add_a_photo
نالی دیوانی نالی
٥٢. ئەهلی تەعدادی مەحاسین نووسیان
ئەهلی تەعدادی مەحاسین نووسیان
خاڵ یەک و، زوڵفی دوان، هەردوو سیان
کوفری زوڵفە تار و، ماری ئەرقەمن
سفری خاڵە، حەڵقەیی هیندووسیان
زوڵفی جەڕڕاڕی سەفاسەف خستە پێش
یەعنی زەنگی لەشکری قیروسیان
ئەم غەزالانە کە نەقشی دیدەمن
تەن سپین و چاو و خاڵ و موو سیان
حاکمانی مەحکەمە نامە سیان
قەت نەماوە غیرەت و نامووسیان
نەرم و زەرقی خەرقەیی سالووسیان
شاهیدی زوورە زوبانی لووسیان
چاوەکەم! مەنواڕە ڕەنگی زاهیری
خۆ دەزانی (ڕووسپی) چەند ڕوو سیان
ناوی مەخمووران نەبەی نالی! لەنێو
حەلقەیی واعیز، لەوێن جاسووسیان!

پەراوێز edit