ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
٧٢. باسی وڵاخی سواری و حەیوانی شیر لە بزن و مەڕ و وشتر
نۆزدە ئەسپی بوو شاھی سەرفەراز
«سَكب» و «مُرتجِز» ھەم «ورد» و «لذاذ»
«ظرب» و «ذو العقال، مرتجل، لَحيف»
«سجل» و «سبحه» و «بحر، مَرواح»ی لەتیف
«ملادح، نجيب، ذَولَمه، مندوب»
«يعبوب» و «طرف»، ئاخریان «يعسوب»
شەش ھێستری بوو، دوانی ناودار
«دُلدُل» و «فضّه» عەلاوەی چوار
سێ کەری ھەبوو «عَفير» و «يَعفور»
یەکێتر ھێنای عوبادەی غەیوور
چل و پێنج وشتری ساحێب خێر و شیر
ناوی بەعزێکت بۆ بکەم تەحریر
«اطلال» و «اطراف، بروده، حَنا»
«بغوم» و «زمزَم، سعديه» و «سقيا»
«بركه» و «ديا، عريس» و «شَقراء»
«بسيره، مروه، قَمر» و «سمراء»
«عضباء» و «غوثه» ھەم «غيثه» و «مهره»
«جدعاء» و «ورشه» ھەم «قصوي، عجره»
حەوت بزنی ھەبوو لە مەڕیش سەد سەر
شیری ئەخواردن سەییدی سەروەر

پەراوێز edit