ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
٣١. واقیعاتی ساڵی ئەووەڵی ھیجرەت
سریەی حەمزە لە ساڵی ئەووەڵ
لەپاش ئەو تیپی عوبەیدەی ئەفزەڵ
سریەی سەعد و تەئسیسی مینبەر
عەقدی برایی یارانی ڕەھبەر
نوێژی جەنازە و زەکاتی ئەمواڵ
ھەم گوێزانەوەی عایشەی بە کەماڵ
ھەم ئەووەڵ غەزای سەییدی عەدنان
کە ناوی ئەبرێ بە غەزای «ودان»

پەراوێز edit