ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٢٤. ئەمری قامەت بە ئیمامە
قامەت مەربووتی ئەمری ئیمامە
بە ھەرکەس بڵێ ڕاستە و تەمامە
زۆرترە خێری ئەزان و قامەت
جەمعەن لە خێری تەنھا ئیمامەت

پەراوێز edit