ئاڵەکۆک

شاھۆ add_a_photo
شاھۆ دیوانی شاهۆ
٨. بێ فائیدە عومرێکە جەفا پەروەری یارم
بێ فائیدە عومرێکە جەفا پەروەری یارم
خوێن خوار و دڵ ئەفگار و وەفا گوستەری یارم
زۆر تینووی ئاوی دەھەنی خەنجەری یارم
دڵ زەخم و جگەر ڕێشی موژەی نەشتەری یارم
سەرمەستی ھەوای عەشقی ڕوخ و چاوی خومارم

پەراوێز edit