ئاڵەکۆک

شاھۆ add_a_photo
شاھۆ دیوانی شاهۆ
٧٣. خوایە تۆ خوایێکی خوا بۆ تۆ نییە و نابێ
خوایە تۆ خوایێکی، خوا بۆ تۆ نییە و نابێ
قەدیمێکی عەزیمی، ئیبتیدا بۆ تۆ نییە و نابێ
عەجەب پەروەردگارێکی کە خۆتی ئەووەڵ و ئاخر
ئەوندەم لێ یەقینە ئینتیھا بۆ تۆ نییە و نابێ
خوداوەندێکی تەنیا و بێ شەریک و باب و فورزەندی
بەڕاستی حەیی و قەییومی، فەنا بۆ تۆ نییە و نابێ

پەراوێز edit