ئاڵەکۆک

سەید محەممەد تاهیر هاشمی add_a_photo
سەید تاهیر ھەوارگەی دڵان
٢٢. قیبلەیی عاریفان ئەمان قودوەیی موتتەقین مەدەد
قیبلەیی عاریفان ئەمان، قودوەیی موتتەقین مەدەد
کەعبەیی عاشقان کەرەم، ڕەهبەری ڕاستین مەدەد
قووڕەیی عەینی موستەفا، غوڕڕەیی عەیشی مورتەزا
قووەیی زەهری موجتەبا، تووڕەیی حوکمی دین مەدەد
شاهیدی وەجهی لو کشف، لابیسی خەلعەتی شەرەف
کاشفی سیڕڕی جاهدوا، قامیعی بوغز و کین مەدەد
مُحِییی سوننەتی نبی موسلیحی جاهیل و غەبی
غوث و امام و مقتدا، نوخبەیی ماء و تین مەدەد
ڕەفڕەفی عالەمی عولا، هەمدەمی مەجمەعی سەفا
هەم سەفەری «حەبیبی حەق»، هەم نەفەسی ئەمین مەدەد
قوتبی مەداری مەعریفەت، حایزی فەزڵ و مەحمەدەت
وارسی لوتف و مەکرەمەت، موجتەمەعی یەقین مەدەد
هەوری سەخایە جوودی تۆ، بەحری عەتا وجوودی تۆ
زوڵمەتە نێو دەروونی من، نووری دڵی حەزین مەدەد
بەندەیی چاکەرانی تۆ، تاهیری دوور لە عەقڵ و دین
چاوەنواڕی ڕەحمەتە، ئەعلەمی عالەمین مەدەد

پەراوێز edit