ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
١٤. شەماڵ ئامانەن
شەماڵ ئامانەن...
شەماڵ فیدات بام دیسان ئامانەن
دیسان دڵ وە ئێش دووری سەر داگەن
جە هەردەی دەروون ئاهر وەر داگەن
دیسان دڵ وە ئێش هیجران بریانەن
چون قەقنەس وە نار حەسرەت گریانەن
هامساکەی قەدیم غەمەکەی جاران
سەرداگەن لێمان جە دووری یاران
ئەر پەرسی چێشەن شەماڵ فیدات بام
وە فیدای سروەی سوب سەحەرگات بام
ئێدەن ئاماگەن وە مەنزڵگەی وێش
بییەن وە هامڕاز ئەوگاری دڵ ڕێش
کەم کەم تۆی دەروون کەردەن وە خووناو
چەمانم ڕێزنۆن ئەسرین چون هووناو
تک تک مەتکیۆ زووخاو نە جەرگم
وەختەن وە قابیز بسپارۆ مەرگم
وە بڵێسەی نار دووریی باڵای یار
گڕگڕ مەگریۆ دڵ چون پیرەدار
ئەرجووم هەر ئێدەن شەماڵ فیدات بام
وە فیدای سروەی سوب سەحەرگات بام
کەردم من خوێنی دەسەودامانم
وە تووم دەغالەت بدەر ئامانم
بویەر ئەی سو نە سەر کۆساران
وێت عەبیرین کەر جە تۆی گوڵزاران
وە بۆی مشکی خاس گوڵباغی باغی
عەبیر ئامێز کەر نە تۆی دەماغی
وە سروەکەی وێت مەخڵووت وە گوڵاو
بدۆ نە دەماغ قیبلەی من جە خاو
بشانۆ کەم کەم ئەگریجەی چین چین
بدا نە گۆناش جە خاوی شیرین
بەل وە سروەی تۆ شنۆی زوڵفی ئەو
بێدار کەن دیدەی ئازیز گیان جە خەو
وەختێ وەی تەقریو ئەو شۆخ و شەنگە
ئاما نە خەودا ئەو گوڵباغ ڕەنگە
ئەی ئاری حەسرەت ئێش و فراقش
وا تاقەن تاقت پەی ئەبرۆی تاقش
ئەی عەرز ئەحواڵ ئەی ئێش دووری
ئەی سزای زامان سەخت مەهجووری
ئەی قرچەی زامان دڵ شەرارەی دڵ
ئەی ڕەنج و خەفەت دووری جەمین گوڵ
ئەی بڵێسەی نار شەرارەی دەروون
ئەی سەیلی ئەسرین دیدەی پڕ جە هوون
ئەی دووی هەناسەی وە خەم پەروەردەم
ئەی قرچەی زامان دڵ وە هوون کەردەم
ئەی ئێش و خەفەت هانا وە داخۆ
وەی ڕەنگ بەرمەیۆ جە تۆی دەماخۆ
عەرز کەر حاڵەکەی مینەی دڵ خەمین
تۆ ئەو شازادەی سیاماڵ نشین

پەراوێز edit