ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
١٥٠. ئەتۆ کەی بووی موتیعی ئەمر و فەرمان
ئەتۆ کەی بووی موتیعی ئەمر و فەرمان
بە چی داوا ئەکەی تەشریف و غوفران
بە ڕێگەی موستەقیما ئەی ویساڵی
بڕۆ، تا خۆش ببێ لێت حەییی مەننان

پەراوێز edit